अध्ययन पुर्ब स्वीकृति माग गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु(चेक लिस्ट सहित)

 • कर्मचारीको नाम :…………………………………………………….
  पद :……………………………… तह ………………………………………………………..
  पुर्ब स्वीकृति माग गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु(चेक लिस्ट)

  क्र.सकागजातहरुको विवरणअबस्था

  कैफियत

  १.अध्यावधिक पिआयस(PIS) सहितको निबेदन  
  २.स्थायी नियुक्ति तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि  
  ३.अध्ययन गर्न जाने शैक्षिक संस्था तथा बिश्व बिद्यालयको बिज्ञापनको प्रतिलिपि  
  ४.बिदेशी संघ संस्थामा अध्ययन गर्न जाने भए सो संस्थाबाट प्राप्त अधिकारिक कागजातहरु  
  ५.अध्ययन गर्न चाहेको बिषय, सेवा/समुहको लागि उपयोगी भएको कागजातहरुको विवरण  
  ६.अति दुर्गम तथा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको प्रमाणित विवरण  
  ७.यस पुर्ब अध्ययन बिदा समबन्धि विवरण  

  उल्लेखित चेकलिस्ट अनुसारका कागजात सहितको सम्बन्धित स्थानीय तथा कार्यालयको सिफारिस सहित स्वास्थ्य सेवा बिभागमा प्रेश गर्नु पर्ने छ /