बिना सहमति स्वास्थ्य संस्था अन्यत्र नसार्न मन्त्रालयको परिपत्र /

  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो शामन्ती बिना स्थानीय तहमा स्थापना तथा संचालनमा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र /शहरी स्वास्थ्य केन्द्र /आस्पताल हरु अन्यत्र नसार्न ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेकोछ /

    हेरौ पत्र :