आब २०७६/०७७  मा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय द्वारा संचालालान गरिने कार्यक्रमहरुको मार्ग निर्देशन /

 • आब २०७६/०७७  मा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय द्वारा संचालालान गरिने कार्यक्रमहरुको मार्ग निर्देशन /

  विषयसुची
  कार्यक्रम सञ्चालन कार्य मुलत : कार्यालय  प्रमुख, लेखा प्रमुख, फोकल पसयनले ध्यान दर्नुपने महत्वपूर्ण कुराहरू ……………. 4
   

  rhd programme guideline 2076
  हेरौ पूर्ण निर्देशिका :

  [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/11/स्वास्थ्य-निर्देशनालय-_-मार्गदर्शन-converted.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]