आ.व.२०७६/७७ को तलबी प्रतिवेदन पारित सम्बन्धी जरूरी सूचना

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख. उपदफा (२) मा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र विभाग तथा उपत्यकाभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको हकमा निजामती किताबखाना र जिल्लास्थित कार्यालयका निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलवी प्रतिवेदन पास नगराई तलव खुवाउन हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
तलवी प्रतिवेदन पास नगरी तलव खुवाएको भएमा त्यसरी तलव खुवाउने पदाधिकारीबाट त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलव भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था छ । साथै श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं.२४१ मिति २०६६।८।२९ को पत्रबाट प्रत्येक वर्षको भाद्र मसान्त भित्र तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने गराउने भन्ने निर्देशन भएकोले समयमै तलवी प्रतिवेदन पारित गराउनु हुन राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न पेश गर्नुपर्ने अावश्यक कागजातहरू :

  • तलवी प्रतिवेदन पारित गर्न सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लार्इ लेखिएको पत्र,
  • कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित तलबी प्रतिवेदन फाराम थान – २, (परिमार्जित फाराम डाउलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
  • गत आ.ब.को पारित तलबी प्रतिवेदन फारामको फोटोकपी,
  • निजामती किताबखानाबाट स्वीकृत दरबन्दि तेरीजको फोटोकपी,
  • सरुवा/बढुवा भै अन्यत्रबाट रमाना लिर्इ आउने कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदनको फोटोकपी, सरुवा, बढुवा र रमानापत्र,
  • राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा PIS अभिलेख पूर्ण नभएका कर्मचारीहरुको हकमा सरुवा, बढुवा, स्तर वृद्धि रमाना, गयकट्टी र विभागीय कारवाही लगायतका अन्य कागजातहरु ।

नोट : माथि उल्लेखित कागजातहरू रेकर्ड फाइलमा फाइलिङ गरी पेश गर्नुपर्ने छ ।

तलबी प्रतिवेदन पारित सम्बन्धी सम्बन्धित निकायहरूले लिनुपर्ने अन्य आबश्यक जानकारीहरू :

प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश
रा.प.प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहसचिवस्तर र श्रेणी विहिन वन रक्षकको प्रा.ग्रेड सम्बन्धी
ग्रेड बृद्धि हुने महिना एकिन सम्बन्धी

श्रोत : निजामति कितावखाना