एकद्दार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र संचालन निर्देशिका, २०७७