कस्तो हुन्छ जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा RRT गठन ? कसरी गर्ने ?

  • जनस्वास्थ्य आपतकालीन अबस्थाको ब्यबस्थापनको लागि नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णय २०७५/१२/०१ अनुसार जिल्ला स्तरीय तथा स्थानीयतह अनुसार परिचालन हुने RRT टिम को ढाचा वा बिवरण :