कार्यालयको पद दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु

कार्यालयको पद दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुको विवरण :
(क) पद सृजना/थप गरिएको वा खारेज/घटाइएको अर्थ मन्त्रालयको सहमति पत्रको प्रतिलिपि ।
(ख) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दिइएको स्वीकृति वा सहमती पत्र ।
(ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको पत्रको प्रतिलिपि ।
(घ) प्रस्तावित संगठन संरचना एवं दरवन्दी तेरिजको अनुसूची एक/एक प्रति ।
(ङ) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयको प्रतिलिपि ।
(च) सम्वन्धित मन्त्रालयबाट पद दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निजामती कितावखानालाई लेखिएको अनुरोध पत्र ।
(छ) रीतपूर्वक भरी प्रमाणित गरिएको पद दर्ता फाराम – ४ ।
(ज) निजामती कितावखानाबाट साविकमा प्रमाणित दरवन्दी तेरिज ।
(झ) निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४(घ)१ बमोजिम बढुवा भई समायोजन भएका पदहरुको हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दरबन्दी स्वीकृति पत्र र अनुसूची १ र ३ प्रमाणित फाराम समेत राख्नुपर्ने ।