कोभिड-१९ को प्रयोगशाला परिक्षण सम्बन्धि तरिकाहरु

कोभिड-१९ को परिक्षण तरिकाहरु :