कोभिड-१९ स्वास्थ्य संस्थाका लागि जोखिम संचार पुस्तिका २०७७

स्वास्थ्य तालीम सामग्री पीडिएफ (PDF ) डाउनलोड योजना/नितिहरू/निर्देशिका स्वास्थ्य निर्देशिकाहरु

कोभिड-१९ स्वास्थ्य संस्थाका लागि जोखिम संचार पुस्तिका २०७७

 

कोभिड-१९ स्वास्थ्य संस्थाका लागि जोखिम संचार पुस्तिका २०७७

कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया छाड्नुहोस /