कोरोनाका बिरामीहरुको नमुना संकलन प्रक्रिया !

कोरोनाका बिरामीहरुको नमुना संकलन प्रक्रिया :