कोरोनाका बिरामीहरुको नमुना संकलन प्रक्रिया !

  • कोरोनाका बिरामीहरुको नमुना संकलन प्रक्रिया :