कोरोना भाईरस सम्बन्धि क्वारेन्टाइन ब्यबस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ (पूर्ण पाठ)