कोरोना भाईरस सम्बन्धि नेपाल सरकारले जारि गरेका नीति,निर्देशिका,म्यान्युल तथा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु /

कोरोना भाईरस सम्बन्धि नेपाल सरकारले जारि गरेका नीति,निर्देशिका तथा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु /

1. कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ (new)
2. Pocket Book for Infection Prevention and Control Measures for COVID-19 in the Healthcare Setting
3. कोभिड-१९ का लागि केस अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट खोज पड्ताल टिम परिचालन निर्देशिका सम्बन्धमा
4. Health Sector Emergency Response Plan, COVID-19 Pandemic
5. कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७
6. कोभिड-१९ युनिफाईड अस्पताल सञ्‍चालन आदेश, २०७७
7. कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७
8. Ayurveda and Alternative Medicine Guidelines of Preventive Measures and Management Protocol for COVID 19 in Nepal
9. Standard Operating Procedure (SoP) of Cleaning and decontamination of the ambulance used in COVID-19
10. Interim Guideline for the establishment and Operationalization of molecular Laboratory for COVID-19 testing in Nepal
11. Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting
12. कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६
13. NMC Interim Guidance for Infection Prevention and Control when COVID-19 is suspected (Including PPE Guidelines in English)
14. Interim Clinical Guidance for Care of Patients with COVID-19 in Health Care Settings
15. Algorithm to suspect Novel Corona Virus (COVID-19) infection based on the WHO Surveillance Case Definition
16. COVID-19 Clinical Management Guideline
17. Guidelines for use of PPE -COVID-19
18. COVID-19 Dead Body Management Guideline
19. Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Test Procedure
20. Flow Diagram for testing returnees for COVID-19 (RDT or PCR)
21. Suspected Case-Laboratory Mgmt
22. COVID 19 SoP, Case Investigation and Contact Tracing Form
23. कोभिड-१९ क्लिनिक संचालन सम्बन्धी कार्यविवरण
24. Case Investigation and Contact Tracing Teams per provinces with their ToR
25. COVID-19 Patient Transfer Team (PTT) Guidelines
26. कोभिड-१९ रोग को महामारीका समयमा आयात बिन्दुमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि

श्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय