जनशक्ति ब्यबस्थापन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जरुरि सूचना /