नर्सिङले पाउने नाईट भत्ता पाउनु भएको छैन? यो प्रमाण पेश गर्नुस !(पत्र सहित)

  • २०६६/०९/०९ मा निर्णय भै कार्वान्वयन भएको (नर्सिङ समूहले )नाईट भत्ता पाउनु भएको छैन भने यो प्रमाण पेश गर्नुस !

    श्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय