निजामती कर्मचारीको वैक्तिक विवरण (सिटरोल)अनुसूची – १०- स्वास्थ्य तर्फ

 • निजामति कर्मचारीको ब्याक्तिगत विवरण राख्नका लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य तर्फ कर्मचारीका लागी अनुसूची १० भर्नुपर्नेछ / यो सिट्रोल कर्मचारीले स्थायी नियुक्ति पाएको ६० दिन भित्र सम्बन्धित कर्मचारीले पूर्ण रुपामा भरि सम्बन्धित निकायहरुमा बुझाई सक्नुपर्ने छ /
  बिलम्ब गरि बुझाउने कर्मचारीहरु लाई रु ५००० जरिवाना लाग्नेछ /

  अनुसूची – १०

  (नियम  २२ सँग सम्बन्धित)

  निजामती कर्मचारीको वैक्तिक विवरण (सिटरोल)

  निर्देशिका :

  (१) उमेर खुलेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति लेख्ने ।
  (२) यस अघि सरकारी सेवामा रही स्थायी पदमा काम गरेको भए सो को विवरण स्पष्टसँग उल्लेख गरी तत् सम्बन्धि  कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु पेश गने ।
  (३) शैक्षिक योग्यता र नागरिकप्रमाणित प्रतिलिपीहरु पेश गने ।
  कर्मचारीको नाम :
  संकेत न :