प्रदेश माताहतका स्वास्थ्यका संरचनाहरुको दरबन्दी तेरिज र संगठन संरचना

 • नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/०९ को निर्णय बाट तपशिलका प्रदेश अन्तर्गत रहने स्वास्थ्यका संरचनाहरुको दरबन्दी तेरिज तथा संगठन संरचना कायम गरि लागु गरिएको छ /
  तपशिल :
  १. प्रादेशिक सामाजिक बिकास मन्त्रालयहरुको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज
  २. प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज
  ३. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति ब्याबस्थापन केन्द्रहरुको संरचना तथा दरबन्दी तेरिज
  ४. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरुको संरचना तथा दरबन्दी तेरिज
  ५. स्वास्थ्य कार्यालयहरुको संरचना तथा दरबन्दी तेरिज
  ६. जिल्ला अस्पतालहरुको संरचना तथा दरबन्दी तेरिज
  ७. प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुको संरचना तथा दरबन्दी तेरिज
  उल्लेखित कार्यालयहरुको संरचना तथा दरबन्दी तेरिजहरुमा प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय,आपूर्ति ब्यबस्थापन केन्द्रहरुको दरबन्दी तथा संगठन संरचना प्रदेश अनुसार फरक रहेको छ / तेसैगरि जिल्ला अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पतालको पनि संरचना तथा दरबन्दी तेरिज फरक फरक रहेकोछ /