प्रसुती केन्द्र (Birthing Center)स्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्ड, समाग्री, औषधिहरु /

  • भौतिक संरचना तथा साभाग्रीहरु (Physical Infrastructures, Equipment’s and Instruments)


    श्रोत : आमा तथा नवजात शिशु कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका २०७३