प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमा रहेका Birthing Center हरुमा २४ सै घन्टा प्रसुती सेवा सञ्चालन गर्न करारमा अ.न.मी नियुक्ती प्रक्रिया र शर्तहरु २०७६

 • हाल नेपाल सरकारको स्विकृत दरवन्दि अनुसार स्वास्थ्य चौकी  तथा प्रा.स्वा.के. मा उपलवध नर्सिङ जनशक्तीले  २४ सै घण्टा प्रशुती सेवा दिन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा प्रसूती सेवा निरन्तर  गर्न थप जनशक्ती आवश्यक भएको हुँदा यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ  ।
  सन्चालन प्रकृया : 

  • करार सेवामा भर्ना गर्दा करार निर्देशिका २०७२ वमोजिम गर्नु पर्ने छ ।
  • करार निर्देशिका २०७२ अनुसार SBA लिएका स्थानिय, अनुभवि अ.न.मी. लार्इ प्राथमिकता दिर्इ करारमा नियुक्त गर्ने ।
  • करार सेवा सम्झौता अनुसार TOR वनार्इ अ.न.मी. लार्इ प्रसूती केन्द्रमा खटाउनु पर्ने  छ ।   
  • अ.न.मी. नियुक्ति गर्दा विगत देखि कार्यरत अ.न.मी.को कार्य सम्पादन मूल्याङकन गर्दा सन्तोषजनक पाईएमा बजेटको परिधि भित्र रही नियमानुसार निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
  • स्थानीय तह अन्र्तगत करारमा नियुक्त अ.न.मी.लाई अनिवार्य रुपमा बर्थिङ्ग सेन्टरमा मात्रै खटाउनु पर्ने छ ।
  • करार अनमीलाई पदस्थापन गर्दा जुन बर्थिङ्ग सेन्टरहरुमा प्रसूति संख्या बढी छ र भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट छ त्यस्तो संस्थालाई प्राथमिकता दिने ।
  • अनमीलाई नियुक्ति दिँदा कार्य गर्नुपर्ने संस्था तोक्नुपर्ने छ र तोकिएको स्थानमा रही अनमीले सेवा दिनुपर्ने छ ।
  • स्थायी अनमी कार्यरत बर्थिङ्ग सेन्टरमा महिनामा प्रति अनमी औसत ५ वा सो भन्दा कम प्रसूति भएको खण्डमा त्यस्ता बर्थिङ्ग सेन्टरमा करारको अ.न.मी. खटाउन पाईने छैन । तर अनमीको दरबन्दी भए पनि अनमी कार्यरत नरहेको अवस्थामा करारको अनमी खटाउन सकिने छ ।
  • २४ सै घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्थायी र करारको अ.न.मी बीचमा Shift Rotation को ब्यवस्था गरी २४ सै घण्टा प्रसूति सेवा सुचारु गर्नु पर्नेछ ।
  • बर्थिङ्ग सेन्टरमा बार्षिक रुपमा अनुमानित गर्भवतीको कम्तीमा ७० प्रतिशत सुत्केरी गराउने लक्ष्य लिने । यसको लागि हरेक महिना प्रसूती केन्द्रमा कार्यरत अ.न.मी. हरूले स्वास्थ्य आमा समूह संग भेट गरि संस्थागत प्रसूती संख्या वढाउने वारे छलफल गर्ने ।
  • करारमा नियुक्त गर्दा SBA तालिम लिएका र संस्थागत प्रसूति सेवा उपलब्ध गराइ रहेकालाई प्राथमिकता दिने ।
  • प्रसूती केन्द्र मा स्थायी/अस्थायी र करारमा नियुक्त गरेको अ.न.मि सहित कम्तीमा २ जना हुने गरी ब्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा प्रति महिना औसतमा शून्य अर्थात 0 delivery भएको संस्थामा करारको अनमी थप गर्नुपर्ने आवश्यक नभएको तर 0 Delivery हुनुका कारण पत्ता लगाई २४ सै घण्टा प्रसूति सेवा सुधार गर्ने वारे सरसल्लाह गरी सुधार गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गर्ने ।

  श्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय