प्राथामीक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) को परिमार्जित नयाँ दरबन्दी संरचना २०७६
नीय तह अन्तर्गत रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अब १० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने भएको छ /

 • प्राथामीक स्वास्थ्य केन्द्रको परिमार्जित  नया दरबन्दी संरचना २०७६

  अनुसूची-३

  स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अब १० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने भएको छ /
  हेरौ PHC को परिमार्जित नयाँ दरबन्दी विवरण :

  सी.नपदतह वा श्रेणीसेवासमुहउपसमूहदरबन्दीकैफियत
  १.      मेडिकल अधिकृत८ औं तहस्वास्थ्यज.हे.स  
  २.      स्टाफ नर्स/अस्पताल नर्ससिङ् निरीक्षक/
  बरिष्ठ अस्पताल नर्ससिङ् निरीक्षक
  ५ र ६  र ७स्वास्थ्यज. नर्सिङ्  
  ३.      हे.अ/सी.अ.हे.व५ र ६  र ७स्वास्थ्यहे.ई  
  ४.      ल्या.अ./बरिष्ठ ल्या.अ./ल्या.अ. निरीक्षक४ र ५  र ६स्वास्थ्यमे. ल्या.टेज.मे ल्याटे 
  ५.      अनमी/सी.अनमी निरीक्षक४ र ५  र ६स्वास्थ्यक.न /पहेन  
  ६.      अहेव/सी.अहेव/सी. अहेव  अधिकृत४ र ५  र ६स्वास्थ्यहे.ई  
  ७.      जम्मा    १०