बाल स्वास्थ्य(NIP/CB-IMCI: CB-IMNCI/New Born Care/CB-NCP/Nutrition) कार्यक्रमका निर्देशिकाहरु एकै ठाउ

 • National Immunization Programme

  SN Particulars Task
  1. FIPV Brochure View
  2. FIPV Factsheet View
  3. FIPV FCHV Leaflet View
  4. FIPV Poster View
  5. Immunization Poster View
  6. FIPV Guideline 2018 View
  7. Full immuization Guideline (Revised) View
  8. Immunization Act Nepal Gazett 2072 View
  9. Immunization Regulation 2074 View
  10. Immunization Schedule 2018 View
  11. Field manual for neonatal tetanus elimination, 1999 View
  12. Immunization in Practice Module View
  13. कोल्डचेन उपकरणको मर्मत-सम्भार सहयोगी पुस्तिका, २००९ View
  14. नियमित खोप सेवा सुदृढीकरणका लागि तथ्यांकको गुणस्तर लेखाजोखा गर्ने तालिम संचालन निर्देशिका, २०६८ View
  15. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, पूर्ण खोप गाविस सुनिश्चितता कार्यविधि निर्देशिका – २०६९ View
  16. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम २०६७ ल्फिप चार्ट View
  17. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान – २०७० View
  18. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् अभियान, कार्यक्रम निर्देशिका – सन् २०१० View
  19. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् नियमित खोप निर्देशिका View
  20. लट क्वालिटी एसुरेन्स स्याम्पलिङ सर्भेक्षण (एल.क्यू.ए.एस.) सहभागी सहयोगी पुस्तिका – २०७० View
  21. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ कार्यक्रम निर्देशिका View
  22. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ तालिम पुस्तिका View
  23. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, खोप पश्चात हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाहरू, कार्यक्रम निर्देशिका View
  24. खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०६९ View
  25. खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०७० View
  26. भ्याक्सिन व्यवस्थापन तथा कोल्ड चेन उपकरणको मर्मत-सम्भार (तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका), २०७० View
  27. खोप व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ View

  CB-IMCI Programme

  SN Particulars Task
  1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – उपचार तालिका पुस्तिका – २०६९/२०१३ View
  2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – पुर्नताजगी प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९/२०१३ View
  3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – सन्दर्भ पुस्तिका – २०६९/२०१३ View

  CB-IMCI FCHV

  SN Particulars Task
  1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षक निर्देशिका (महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि) – २०६९ View
  2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९ View
  3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका घरेलु उपचार कार्ड – २०६९ View
  4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका उपचार कार्ड – २०६९ View
  5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका जिंक कार्ड – २०६९ View
  6. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन फारम – २०६९ View
  7. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन निर्देशिका – २०६९ View
  8. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रेषण फाराम – २०६९ View
  9. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि तालिम पुस्तिका – २०६९ View
  10. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि विरामी बच्चाको जाँच तथा उपचार फाराम – २०६९ View

  IMCI Community Level

  SN Particulars Task
  1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, प्रशिक्षकहरूको लागि निर्देशिका – २०६९ View
  2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, सहभागी पुस्तिका – २०६९ View
  3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९ View
  4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको मूल्यांकन, वर्गिकरण तथा उपचारको पहिचान) – २०६९ View
  5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको जाँच तथा व्यवस्थापन) – २०६९ View
  6. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (कोट्रिम औषधिव्दारा उपचार) – २०६९ View
  7. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (घरेलु उपचार) – २०६९ View
  8. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (शिशु तथा वाल्यकालिन पोषण) – २०६९ View
  9. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, फोटोग्राफ पुस्तिका View
  10. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको प्रतिवेदन – (एचएमआर्इएस – ३१) – २०६९ View
  11. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख रजिष्टर – २०६९ View
  12. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख निर्देशिका – २०६९ View

  IMCI HF Level

  SN Particulars Task
  1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनादेखि ५ वर्ष सम्मका विरामी बच्चाको मूल्यांकन र वर्गिकरण – २०६९ View
  2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनासम्मका विरामी शिशुको व्यवस्थापन – २०६९ View
  3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, बाल उपचार – २०६९ View
  4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९ View
  5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, आमालार्इ परामर्श तथा अनुगमन – २०६९ View

  Newborn Care

  SN Particulars Task
  1. Care of the Newborn, Reference Manual, 2004 View
  2. Free Newborn Care Operational Guideline, 2074 View

  CBNCP Programme

  SN Particulars Task
  1. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७० View
  2. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – ग्रा.स्वा.का./मा.शि.का. को लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७० View
  3. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – म.स्वा.स्व.से. कार्य सञ्चालन ल्फिप चार्ट – २०७० View
  4. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका View
  5. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम सहभागी पुस्तिका – २०७० View
  7. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – ग्रा.स्वा.का/मा.शि.का. कार्य सहयोगि कार्ड – २०७० View
  8. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०७० View

  Nutrition Programme

  SN Particulars Task
  1. Adolescent Girls IFA Supplementation Implementation Guidelines View
  2. Nutrition Technical Committee, Terms of Reference, 2011 View
  3. MCHN Guideline 2071 View
  4. SHNP Implementation Guideline 2071 View
  5. SHNP_Joint Action Plan_2071-72 to 076-77_English View
  6. SHNP_Joint Action Plan_2071-72 to 076-77_Nepali View
  7. Anemia Control leaflet View
  8. Anemia Control leaflet View
  9. Deworming & SHN Program View
  10. Deworming booklet View
  11. Deworming Control leaflet View
  12. IDD_Control_Student View
  13. Iodine Defficiency Disorder_Control Leaflet View
  14. Joint Statement on BMS_Earthquake 2072_English View
  15. Joint Statement on BMS_Earthquake 2072_EnglishNepali View
  16. Joint statement_IYCF in Emergencies_Koshi Flood_2065 View
  17. Vit A Program Leaflet View
  18. National IYCF Strategy_2073 View
  19. Nepal IMAM Guideline View
  20. Nepal IMAM Guideline Annexes View
  21. NRH Operational Guideline-Final 2070 View
  22. MIYCN_Manual_HWs View
  23. MIYCN_Manual_Community View
  24. MIYCN_Flipchart View
  25. MIYCN_Flex View
  26. MIYCN_Flex_blank View
  27. Growth Monitoring Guidelines View
  28. IYCF Participants manual WHO View
  29. Breast feeding Brochure View
  30. Lactation Management_Manual_English View
  31. Lactation Management_Manual_Nepali View
  32. Nepal IMAM Guideline View
  33. Nepal IMAM Guideline Annexes View
  34. NRH Operational Guideline-Final 2070 View
  35. ENA_EHA_BCC Manual of SUAAHARA Project View
  36. AFSP BCC Strategy View
  37. Filled AFATVAH chart View
  38. Food card View
  39. leaflet for food processing, preservation and storage View
  40. Training Curriculum_FCHV_ToT View

  Sources : Child Health Division, DoHS Nepal