कर्मचारी समायोजन,सरुवा,बढुवा र रमाना भए पछी भर्ने पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख फारम ९०६ (साबिकको -१८९)

 • नेपाल सरकारले निजामति लगायतका अन्य कर्मचारीहरु सरुवा,बढुवा,रमाना तथा समायोजन भै अन्य कार्यालयमा जादा साबिकको कार्यालय देखि सरुवा,बढुवा,रमाना तथा समायोजन भै गएको कार्यालय सम्म आफ्नो परिवार सहितको पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने गर्छन्/ जसको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा सम्बन्धित कर्मचारीले म.ले.प्. फाराम न साबिक को १८९ र हाल २०७६/०७७ मा परिबर्तन भै २०६ कायम भएको छ / उक्त अभिलेख फारम लाई पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख फारम भनिन्छ /
  उदेश्य : कर्मचारीले पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख ब्यबस्थित गर्ने /

  हेरौ पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख फारम ,मलेप फा न : २०६

  …….संघ/प्रदेश/स्थानीय तह

  …मन्त्रालय/बिभाग/कार्यालय

  कार्यालय कोड न: …..

   

  पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख

   

  क्र.स

  कर्मचारीको नाम र दर्जा कर्मचारीले छाडेको कार्यालय बहाल गर्ने कार्यालय नियुक्ति,सरुवा,बढुवा भएको रमाना मिति परिवार साथ लागेको संख्या, नाम र नाता पारिवारिक दैनिक भत्ता खर्च कैफियत
  भुक्तानी गर्ने कायालयको नाम गोश्वारा न र मिति रकम
   
                     
                     
                     
                     
                   

   

  डाउनलोड गर्नुहोस पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख फारम ,मलेप फा न : २०६(साबिक १८९)
  [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/मलेप-फा.न-१८९-२०६.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]
  फाराम भर्ने तरिका :

  • यो फाराम सम्बन्धित कर्मचारीले प्रमाणित गरि व्यक्तिगत फायलमा राख्नुपर्नेछ /
  • कर्मचारी सरुवा,बढुवा तथा समायोजन भै गएको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ /
  • कर्मचारीले परिवारको दैनिक भ्रमण खर्च लेखिदिदा यो अभिलेखमा जनाईसकिएको छ भन्ने कर्मचारीको दैनिक भत्ताको बिलमा प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ /
  • सम्बन्धित कार्यालय बाट लेखा संकलित गरि लेखा परिक्षण गराउने बिभाग मन्त्रालयहरुले पनि यस्तो खर्च लेखेको सम्बन्धमा सो खर्च यो अभिलेखमा चडाई एकीकृत रुपमा फायल गरि राख्नु पर्नेछ /
  • महल १-३ मा भ्रमण गर्ने कराचारीको नाम र दर्जा लेखि निज कर्मचारीले कुन कार्यालय बाट सरुवा भै गएको हो सो कार्यालयको नाम कर्मचारीले छाडेको कार्यालय महलमा लेख्नुपर्नेछ /
  • महल ४ मा रमाना मिति लेख्नुपर्नेछ
  • महल ५ मा कर्मचारी नियुक्ति,सरुवा,बढुवा बहि गएको सम्बन्धित पत्र बमोजिमको मिति उल्लेख गरि परिवार साथमा लगेको भए लागेको परिवारको संख्या र निजहरुको नाम,नलागेको भए सोहि व्यहोरा लेख्नुपर्नेछ/
  • महल ६,७ र ८ मा परिवारको दैनिक भत्ता खर्चको विवरण लेख्ने /
  • महल ९ मा कुनै कैफियत भए उल्लेख गर्ने /