मातृ शिशु तथा बाल्यकालिन पोषण का्र्यक्रमको खर्च गर्न परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशन (पत्र सहित)

नेपाल सरकार , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले मातृ शिशु तथा बाल्यकालिन पोषण का्र्यक्रम लागु भएका सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा आब २०७६/०७७ को खर्च फुकुवाको परिपत्र गरेको छ /