राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका कार्यक्रमहरुको लागि संचालन मार्गदर्शन आ.व. २०७६/०७७

परिचय
नेपालमा एचआईभी केन्द्रिकृत महामारीको रुपमा रहेको छ । ८० प्रन्द्तशत भरदा वढी एचआईभीको संक्रमण मन्द्हला- पुरुष न्द्वच हुने असुरन्द्ित यौन सम्पककको माध्यमवाट भएको पाईएको छ । सूईद्वारा लागू पदार्क न्द्लनेहरु, यौनकमी पुरुष तर्ा मन्द्हलाहरु र उनीहरुका ग्राहकहरु, पुरुष समन्द्लंगीहरु तर्ा तेस्रो न्द्लंगीहरु, आप्रवासी कामदारहरु र कैदीबरदीहरुलाई एचआईभी संक्रमणको उच्च जोन्द्िममा रहेको समूह मान्द्नरछ । न्द्िसेम्बर २०१८ को अर्य सम्ममा १६,९१३ जना एचआईभी संक्रन्द्मतहरुले एआरटी सेवा न्द्लईरहेका छन् । नेपालमा २९,८७८ (सन् २०१८) जनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान गररएको छ, जसमा मन्द्हलाको तुलनामा पुरुषको संख्या वढी भएको पाइएको छ । नेपालको वयस्कहरुमा एचआईभी न्द्प्रन्द्भलेरस ०.१४ प्रन्द्तशत (सन् २०१८) रहेको छ । रान्द्रिय एिस् तर्ा यौनरोग न्द्नयररण केरिको अगुवाईमा हाल नेपालमा एचआईभीसंग सम्वन्द्रित सेवाहरु जस्तैैः एचआईभी परामशक तर्ा पररिण, न्द्पएमन्द्टसीटी, उच्च जोन्द्िममा रहेका लन्द्ित समूहमा एचआईभी रोकर्ाम कायकक्रम जस्तै मौन्द्िक प्रन्द्तस्र्ापन न्द्वन्द्ि बाट गररने उपचार (ओ एस न्द्ट), एचआईभीको उपचार, हेरचाह तर्ा सहयोग र यौनरोगको रोकर्ाम तर्ा न्द्नयररण कायकक्रम ७७ वटा न्द्जल्लाहरुमा अवन्द्स्र्त न्द्वन्द्भरन स्वास््य संस्र्ाहरु मार्कत प्रदान गररदै आएको छ ।
लक्ष्य

 • एचआईभी रोकर्ाम, उपचार, हेरचाह र सहयोगमा सवकव्यापी पहुुँच पुयाकउने l

मूख्य उदेश्य

 • कुल अनुमान्द्नत एचआईभी संक्रन्द्मतको ९० प्रन्द्तशतमा एचआईभीको अवस्र्ा पन्द्हचान गने ।
  एचआईभी न्द्नदान भएका मध्ये ९० प्रन्द्तशत व्यन्द्िहरूलाई उपचारमा ल्याउने ।
  एचआईभीको उपचारमा रहेका मध्ये ९० प्रन्द्तशत व्यन्द्िहरूमा भाइरसको भार रयूनीकरण गने (˂१००० कन्द्प/न्द्म.न्द्ल.) ।
  आमाबाट बच्चामा हुने सङ्क्क्रमणको उरमूलन गने र आमाहरूलाई जीन्द्वत तर्ा स्वस्र् राख्ने ।
  जरमजात न्द्सन्द्र्न्द्लस (Congenital Syphilis) (Congenital Syphilis) (Congenital Syphilis) (Congenital Syphilis) (Congenital Syphilis) (Congenital Syphilis) (Congenital Syphilis) (Congenital Syphilis) उरमूलन गने ।
  सन् २०१० को तुलनामा सन् २०२० सम्ममा नयाुँ एचआईभी सङ्क्क्रमणमा ७५ प्रन्द्तशतले कमी ल्याउने ।
  सन् २०२० सम्ममा शूरय भेदभावको लक्ष्य हान्द्सल हुनेछ

मुख्य क्रियाकलापहरु

 • एचआईभीको रान्द्रिय रणनीन्द्त २०१६-२०२१ अनुरुप कायकहरु गनक सहन्द्जकरण गने ।एचआईभीसंग सम्वन्द्रित सवेिण, अनुसरिान, अनुगमन तर्ा मूल्याङ्क्कन र वकालतमा नेतृ्वदायी भून्द्मका न्द्नवाकह गने ।
  प्रदेश र स्र्ान्द्नयतहसम्म एचआईभी तर्ा यौनरोग रोकर्ाम तर्ा न्द्नयररण, उपचार, हेरचाह तर्ा स्याहार कायकक्रमहरु सुन्द्नन्द्ित गने ।
  अरतरान्द्रियस्तरमा गररएको प्रन्द्तवद्दता अनुरुप आवश्यक प्रन्द्तवेदनहरुको तयारीमा नेतृ्वदायी भून्द्मका न्द्नवाकह गने ।
  एचआईभी तर्ा यौनरोगसंग सम्वन्द्रित सेवाहरुलाई उच्च गुणस्तरीय बनाउन र सेवाहरुमा एकरुपता ल्याउन रान्द्रिय न्द्नदेन्द्शका तर्ा प्रदेश र स्र्ानीय तहको कायकसंचालन न्द्वन्द्िहरु बनाउने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका कार्यक्रमहरुको लागि संचालन मार्गदर्शन आ.व. २०७६/०७७  स्थानीय तह र प्रदेश तह गरि दुईवटा सार्बजनिक गरेको छ /
हेरौ स्थानीय तहका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका कार्यक्रमहरुको लागि संचालन मार्गदर्शन आ.व. २०७६/०७७  
[embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/NCASC-कार्यक्रम-संचालन-निर्देशिका-२०७६_०७७_स्थानीय-1.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]
 
हेरौ प्रदेश  तहका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका कार्यक्रमहरुको लागि संचालन मार्गदर्शन आ.व. २०७६/०७७  
[embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/NCASC-कार्यक्रम-संचालन-निर्देशिका-२०७६_०७७_प्रदेश.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]