समुदायमा आधारित क्षयरोग उपचार ब्यबस्थापन निर्देशिका २०७३ (CB-DOTS)

  • CB-DOTS-Guideline-2073
     

    पूर्ण निर्देशिकाको लागि तल हेर्नु होस् :
    [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/CB-DOTS-Guideline-2073.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस”]