सामाजिक सेवा ईकाइ कार्यक्रम, अस्पतालमा आधारित एकद्घार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना तथा संचालन मार्गदर्शन आ. ब.२०७६⁄ २०७७

SSU, Geriatric Ward, GESI सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन
SSU, Geriatric Ward, GESI सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन

हेरौ सामाजिक सेवा ईकाइ कार्यक्रम, अस्पतालमा आधारित एकद्घार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना तथा संचालन मार्गदर्शन आ. ब.२०७६⁄ २०७७ पूर्ण पाठ :
[embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/SSU-Geriatric-Ward-GESI-सम्वन्धी-कार्यक्रम-सञ्चालन-मार्गदर्शन.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]