स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बधि कार्यबिधी , २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६)

 • स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र ननमााण तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कायानवनध,
  २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६)
  प्रस्तावना: नेपालको संनवधानको धारा ३५ (१) तथा जनस्वास््य सेवा ऐन,२०७५ को दफा ३(४) मा उल्लेनित आधारभूत स्वास््य सेवा नन: शल्ुक प्राप्त गनेप्रत्येक नागररकको हकलाई कायाान्द्वयन गना तथा आनथाक वर्ा
  २०७५।७६ को नीनत तथा कायाक्रममा उल्लेनित स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास््य सेवा नन:शल्ुक उपलब्ध
  गराउनेभन्द्नेप्रावधानको कायाान्द्वयनका लानग स्वास््य संस्था नरहेका स्थानीय तहका वडाहरुमा स्थानीय तहसगँ
  लागत सहभानगतामा आगामी दईु वर्ा नभत्र न्द्यूनतम्एक स्वास््य संस्था स्थापना गरी आधारभूत स्वास््य सेवा
  प्रदान गना जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ लेनदएको अनधकार प्रयोग गरी स्वास््य तथा जनसंख्या
  मन्द्त्रालयलेयो कायानवनध बनाई लागूगरेको छ ।
  १. संनिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायानवनधको नाम “स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र ननमााण
  तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कायानवनध, २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६)” रहेको छ ।
  (२) यो मापदण्ड तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ ।
  २. पररभार्ा: नवर्य वा प्रसंगलेअको अथानलागेमा,
  (क) “संनवधान” भन्द्नालेनेपालको संनवधान सम्झनुपदाछ ।
  (ि) “ऐन” भन्द्नालेजनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ सम्झनुपदाछ ।
  (ग) “मन्द्त्रालय” भन्द्नालेस्वास््य तथा जनसंख्या मन्द्त्रालय सम्झनुपदाछ ।
  (घ) “स्वास््य संस्था” भन्द्नालेवडास्तरमा स्थापना भएका वा हुनेआधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्रहरुलाई
  सम्झनुपदाछ ।
  (ङ) ” सञ्चालन िचा ” भन्द्नाले जनशनि व्यवस्थापन, औजार उपकरण, और्नध, मसलन्द्द िचा
  समेतलार्ासम्झनुपदाछ ।
  ३. आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) संनवधान तथा ऐनद्वारा प्रदत्त आधारभूत स्वास््य
  सेवा स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाट प्रवाहगररनेछ ।

  पुर्ण कार्यबिधी हेर्न यहा क्लिक गर्नुहोस /