स्थानीय तह द्वारा दिईने सहायक तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको स्थायी नियुक्ति पत्रको नमुना /

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय द्वारा सार्बजनिक गरिएको स्थानीयतहमा लोकसेवा आयोग द्वारा सिफारिस भै नियुक्तिका लागि गएका सहायक तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले पाउने स्थायी नियुक्ति पत्रको नमुना /
    सहायक स्तरका कर्मचारीको नियुक्ति पत्रको ढाचा :

    अधिकृत स्तरका कर्मचारीको नियुक्ति पत्रको ढाचा :

    श्रोत :सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंह दरवार, काठमाडौं