गोमा स्वास्थ्य अभियान

गरीव,दलित,बिपन्न, असाहाय, ब्रिद्द/ब्रीदा तथा अति दुर्गममारहने महिलाहरुका लागी बिशेष स्वास्थ्य पुनर्स्थापना सहितको अभियान लिएर हामीचाडै औनेछौ प्रतीक्षा गर्नुहोला /