स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्‍यो नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुहको पदः अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब. अधिकृतको समायोजन बिवरण

 • स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्‍यो नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुहको पदः अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब. अधिकृतको समायोजन बिवरण
  हेरौं गुनासो बाहेक सामायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुहको पदः अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब. अधिकृतको समायोजन लिस्ट :
  [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/अ.हे.ब.-सिअहेब-सिअहेब-अधिकृत-गुनासो-बाहेक.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]
   
  हेरौं गुनासो दिएका सामायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुहको पदः अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब. अधिकृतको समायोजन लिस्ट :
  [embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/अ.हे.ब.-सिअहेब-सिअहेब-अधिकृत-गुनासो.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]