स्वास्थ्य शाखा गाउपालिका/नगरपालिका/उप-महानगरपालिका र माहानगरपालिकाको संगठन संरचना

  • नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/०९ मा निर्णय भई कार्यान्वयन तथा जानकारीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सार्बजनिक गरेको सूचना अनुसार तपशिल अनुसारको संगठन संरचना पालिका स्तरका स्वास्थ्य शाखामा रहेन भएको छ /
    हेरौ स्वास्थ्य शाखा गाउपालिका/नगरपालिका/उप-महानगरपालिका र माहानगरपालिकाको संगठन संरचना :