No Images Found

स्वास्थ्य सेवाका बिभिन्न पदमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदीय कार्य बिवरण- नियमावली २०५५ अनुसार

नेपाल सरकार बाट पारित नेपाल स्वास्थ्य सेवाको स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ९ बमोजिम तोकिएका स्वास्थ्य सेवा तर्फका तपशिलका पदमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्य बिवरण परिच्छेद-५ अनुसार तयार...

No

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (पछिल्लो संसोधन सहित)

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५३।११।१५ संशोधन गर्ने ऐन१. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ – २०५५।१०।२७२. स्वास्थ्य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०५८  – २०५८।५।६ प्रमाणीकरण...

No

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले तोकेका आधाभुत स्वास्थ्य सेवाहरुको पूर्ण बिवरण /

नेपाल सरकारले २०७७/०६/०५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार नेपालका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुक्ल रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ , जुन निम्नानुसार रहेका छन् :

राष्ट्रिय ब्यबसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ (पूर्ण पाठ)

राष्ट्रिय ब्यबसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ (पूर्ण पाठ)

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार स्वास्थ्य सेवामा रहने पदनामहरू (पिडिफ फाईल सहित)!

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची–३, नियम ७ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवामा रहने पदनामहरू: पुरा पदनाम हेर्न वा डाउनलोड गर्न तल जानुहोस : [embeddoc url="http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/11/स्वास्थ्य-सेवाका-पदनामहरु.pdf" download="all" viewer="google" text="Download गर्नुहोस...