No

औसधि तथा औषधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिदका लागि कानुनि प्रक्रिया /

खरिद प्रक्रिया १. नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायबाट खरिद गर्नुपर्ने गुणस्तरीय औषधी तथा सोको परिमाण निर्धारण गर्न श्रावण महिना भित्र खरिद इकाई गठन गर्ने र सो इकाईले खरीद प्रकृया अवलम्वन गर्दा...

No

स्वास्थ्य संस्था बाट निशुल्क बितरण हुने औसधिहरुको परिमार्जित सुची २०७५/०७६

परिचय तथा जानकारी : नेपाल सरकारले प्रत्येक वडा स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाहरु जस्तैः खोप, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग आदि निःशुल्क प्रदान गर्दै आएता पनि उपचारात्मक...

No

स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८ -पुरा निर्देशिका

स्वास्थ्य तथा अजनासंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका आब २०७८/०७९ मा स्थानीय तह बाट संचालन हुने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुका लागि मार्ग दर्शन सार्बजनिक गरेको छ / मन्लेत्रालयले : पोषण , खोप , सुरक्षित मातृत्व,...

No

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा संचालन हुने बाल स्वास्थ्य,पोषण, सुरक्षित मातृत्व,परिवार योजना लगायतका कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८

स्वास्थ्य तथा अजनासंख्या मन्त्रालय अन्तरगतको एक महत्वपूर्ण डिभिजन : परवार कल्याण महाशाखाले स्वास्थ्यका आब २०७८/०७९ मा प्रदेश तथा स्थानीय तह बाट संचालन हुने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुका लागि मार्ग दर्शन सार्बजनिक गरेको...

No

राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयमसेविका कार्यक्रम रणनीति २०७६(पहिलो संसोधन )

१. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचय परिचय समुदायस्तरमा समुदायकै महिलाहरुको सहभागितामा स्वास्थ्य सम्बन्धि परामर्श, सेवा र सल्लाह वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको छनौट गरिएको हो । समुदायका महिलाहरुमध्येबाट महिला स्वास्थ्य...