बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमका सम्पूर्ण नीति/रणनीति/निर्देशिका/योजना/पुस्तिका/स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रीहरु !

अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा बिभाग, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमका सम्पूर्ण नीति, योजना,रणनीति, चार्ट, कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, हाते पुस्तिका, ब्रुसर, लिफलेट, स्वास्थ्य शिक्षा समाग्रीहरु लगायत सम्पूर्ण सामाग्रीहरु एकै ठाउँमा हेर्नुस , डाउनलोड गर्नुहोस वा अध्ययन गर्नुहोस जुनसुकै समय /
के के छन् यस भित्र :
यस भित्र स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका तपशिलका कार्यक्रमका सामग्रीहरु समाबेश छन् :
१. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु 
२.  CBIMNCI/MCI कार्यक्रमका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु 
३.  CB-IMCI FCHV कार्यक्रमका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु
४. IMCI Community Level कार्यक्रमका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु
५. IMCI HF Level कार्यक्रमका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु
६. Newborn Care कार्यक्रमका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु
७. CBNCP कार्यक्रमका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु
८. Nutrition कार्यक्रमका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु
आदि / कृपया शेयरगरि बारम्बार खोजिरहने झन्झट बाट मुक्त होऔ / तपाईलाई कुनै पनि निर्देशिका उपलब्ध नभएको लागेमा कृपया प्रतिक्रिया वा कमेन्ट गर्न नाभुलानुहोला /
हेरौ सामाग्रीहरु बिस्तृतमा : 
 National Immunization Programme 

1. Achieving Polio Eradication in Nepal, Polio Endgame Strategic Plan, 2014 – 18, 2014 View/Download
2. Control of Japanese Encephalitis in Nepal, 1978 – 2012, 2013 View/Download
3. Protocol for assessing neonatal tetanus mortality in the community using a combination of cluster and lot quality assurance sampling, 2002 View/Download
4. Field manual for neonatal tetanus elimination, 1999 View/Download
5. National Immunization Program, Reaching Every Child, Comprehensive Multi-year Plan 2068 – 2072 (2011 – 2016), 2011 View
6. Immunization Atlas of Nepal View
7. Immunization in Practice Module View
8. National Immunization Programme, The use of opened multi-doze vials of vaccine in subsequent immunization sessions, 2003 View
9. कोल्डचेन उपकरणको मर्मत-सम्भार सहयोगी पुस्तिका, २००९ View
10. नियमित खोप सेवा सुदृढीकरणका लागि तथ्यांकको गुणस्तर लेखाजोखा गर्ने तालिम संचालन निर्देशिका, २०६८ View
11. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, पूर्ण खोप गाविस सुनिश्चितता कार्यविधि निर्देशिका – २०६९ View
12. नियमित खोप कार्यक्रममा डि.पि.टि.-हेप बी-हिब खोपको परिचय – २०६५ View
13. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम २०६७ ल्फिप चार्ट View
14. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान – २०७० View
15. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् अभियान, कार्यक्रम निर्देशिका – सन् २०१० View
16. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् नियमित खोप निर्देशिका View
17. लट क्वालिटी एसुरेन्स स्याम्पलिङ सर्भेक्षण (एल.क्यू.ए.एस.) सहभागी सहयोगी पुस्तिका – २०७० View
18. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ कार्यक्रम निर्देशिका View
19. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ तालिम पुस्तिका View
20. राष्ट्रिय खोपको बहुमात्रा भ्याक्सिन भाएल नीति – २०६० View
21. खोप सेवा प्रदान गर्नका निम्ति RED रणनीति अनुसार Reach Every Child (REC) को जिल्लास्तरीय सुक्ष्मयोजना – २०६८ View
22. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, खोप पश्चात हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाहरू, कार्यक्रम निर्देशिका View
23. खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०६९ View
24. खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०७० View
25. कोल्ड चेन तथा भ्याक्सिन व्यवस्थापन कार्यनीति, २०७० View
26. भ्याक्सिन व्यवस्थापन तथा कोल्ड चेन उपकरणको मर्मत-सम्भार (तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका), २०७० View
27. खोप व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ View

 

SN Particulars Task
1. Microplanning for Immunization Service Delivery Using the Reaching Every District (RED) Strategy, 2009 View
2. District Planning Tool for Maternal and Newborn Health Strategy Implementation, 2011 View
3. Expanded Programme on Immunization (EPI) and Vaccine Preventable Disease (VPD) Surveillance Review Nepal, 15-27 April 2010, 2011 View
4. Global Vaccine Action Plan, 2011 – 2020, 2013 View

CB-IMCI Programme

SN Particulars Task
1. CB-IMCI Programme Annual Report, 2004 (Published on August 2005) View
2. CB-IMCI Annual Report, Jan 2005 – July 2006 (Published on June 2007) View
3. Development of Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) in Nepal (June 1995 – June 2002) View
4. IMCI Referral Protocol, 2011 View
5. MCI Scale up History, 2010 View
6. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – उपचार तालिका पुस्तिका – २०६९/२०१३ View
7. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – पुर्नताजगी प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९/२०१३ View
8. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – सन्दर्भ पुस्तिका – २०६९/२०१३ View

CB-IMCI FCHV

SN Particulars Task
1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षक निर्देशिका (महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि) – २०६९ View
2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९ View
3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका घरेलु उपचार कार्ड – २०६९ View
4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका उपचार कार्ड – २०६९ View
5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका जिंक कार्ड – २०६९ View
6. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन फारम – २०६९ View
7. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन निर्देशिका – २०६९ View
8. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रेषण फाराम – २०६९ View
9. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि तालिम पुस्तिका – २०६९ View
10. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि विरामी बच्चाको जाँच तथा उपचार फाराम – २०६९ View

IMCI Community Level

SN Particulars Task
1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, प्रशिक्षकहरूको लागि निर्देशिका – २०६९ View
2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, सहभागी पुस्तिका – २०६९ View
3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९ View
4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको मूल्यांकन, वर्गिकरण तथा उपचारको पहिचान) – २०६९ View
5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको जाँच तथा व्यवस्थापन) – २०६९ View
6. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (कोट्रिम औषधिव्दारा उपचार) – २०६९ View
7. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (घरेलु उपचार) – २०६९ View
8. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (शिशु तथा वाल्यकालिन पोषण) – २०६९ View
9. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, फोटोग्राफ पुस्तिका View
10. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको प्रतिवेदन – (एचएमआर्इएस – ३१) – २०६९ View
11. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख रजिष्टर – २०६९ View
12. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख निर्देशिका – २०६९ View

IMCI HF Level

SN Particulars Task
1. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनादेखि ५ वर्ष सम्मका विरामी बच्चाको मूल्यांकन र वर्गिकरण – २०६९ View
2. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनासम्मका विरामी शिशुको व्यवस्थापन – २०६९ View
3. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, बाल उपचार – २०६९ View
4. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९ View
5. समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, आमालार्इ परामर्श तथा अनुगमन – २०६९ View

Newborn Care

SN Particulars Task
1. Care of the Newborn, Reference Manual, 2004 View
2. Assessment of the community-Based Newborn Care Package, 2012 View
3. A Baseline Survey on Community Based Newborn Care Package in Two Districts in Rural Nepal, 2009 View
4. Chlorhexidine in Nepal: A Public‐Private Partnership Case Study, 2013 View
5. National Neonatal Health Strategy, 2004 View
6. Newborn Health and Programs in Nepal, A Rapid Assessment of Newborn Health in Nepal Conducted by the Department of Health Services, 2007 View
7. National Safe Motherhood and Newborn Health – Long Term Plan (2006 – 2017), 2006 View
8. A Report on Verbal Autopsy to Ascertain Causes of Neonatal Deaths in Nepal 2014, 2014 View

CBNCP Programme

SN Particulars Task
1. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७० View
2. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – ग्रा.स्वा.का./मा.शि.का. को लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७० View
3. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – म.स्वा.स्व.से. कार्य सञ्चालन ल्फिप चार्ट – २०७० View
4. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका View
5. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम सहभागी पुस्तिका – २०७० View
6. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – कार्यक्रमको व्यवस्था – २०७० View
7. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – ग्रा.स्वा.का/मा.शि.का. कार्य सहयोगि कार्ड – २०७० View
8. समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०७० View

Nutrition Programme

SN Particulars Remarks Task
1. Accelerating Progress in Reducing Maternal and Child Undernutrition in Nepal, 2012 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
2. Identification of Gaps and Priority Interventions for Maternal Nutrition in Nepal: A Review, 2012 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
3. Multi-sector Nutrition Plan 2013 – 2017, 2012 MSNP View
4. Nepal Nutrition Assessment and Gap Analysis, 2009 MSNP View
5. National Nutrition Policy and Strategy, 2008 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
6. Health Sector Strategy for Addressing Maternal Undernutrition (2013-17), 2013 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
7. Five Year National Plan of Action to Achieve Optimal Iodine Nutrition in Nepal 2013- 2017, 2012 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
8. National Strategy For the Control of Anemia among Women and Children in Nepal, 2002 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
9. Nutrition Technical Committee, Terms of Reference, 2011 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
10. National Nutrition Policy and Strategy, 2004 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
11. Success in Delivering Interventions to Reduce Maternal Anemia in Nepal: A Case Study of the Intensification of Maternal and Neonatal Micronutrient Program, 2011 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
12. National School Health and Nutrition Strategy, Nepal, 2006 School Health Nutrition (SHN) View
13. Adolescent Girls IFA Supplementation Implementation Guidelines Adolescent IFA supplementation View
14. Nutrition Technical Committee, Terms of Reference, 2011 Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and Strategy View
15. MCHN Guideline 2071 Maternal, and Child Health Nutrition (MCHN) View
16. SHNP Implementation Guideline 2071 School Health Nutrition (SHN) View
17. SHNP_Joint Action Plan_2071-72 to 076-77_English School Health Nutrition (SHN) View
18. SHNP_Joint Action Plan_2071-72 to 076-77_Nepali School Health Nutrition (SHN) View
19. Anemia Control leaflet School Health Nutrition (SHN) View
20. Anemia Control leaflet Emergency Nutrition View
21. Deworming & SHN Program School Health Nutrition (SHN) View
22. Deworming booklet School Health Nutrition (SHN) View
23. Deworming Control leaflet School Health Nutrition (SHN) View
24. IDD_Control_Student School Health Nutrition (SHN) View
25. Iodine Defficiency Disorder_Control Leaflet School Health Nutrition (SHN) View
26. Joint Statement on BMS_Earthquake 2072_English Emergency Nutrition View
27. Joint Statement on BMS_Earthquake 2072_EnglishNepali Emergency Nutrition View
28. Joint statement_IYCF in Emergencies_Koshi Flood_2065 Emergency Nutrition View
29. Vit A Program Leaflet VItamin A Distribution Program View
30. National IYCF Strategy_2073 MIYCN View
31. Nepal IMAM Guideline IMAM View
32. Nepal IMAM Guideline Annexes IMAM View
33. NRH Operational Guideline-Final 2070 Nutrition Rehabilitation Program View
34. MIYCN_Manual_HWs MIYCN View
35. MIYCN_Manual_Community MIYCN View
36. MIYCN_Flipchart MIYCN View
37. MIYCN_Flex MIYCN View
38. MIYCN_Flex_blank MIYCN View
39. Growth Monitoring Guidelines Growth Monitoring Program View
40. IYCF Participants manual WHO MIYCN View
41. Breast feeding Brochure MIYCN View
42. Lactation Management_Manual_English MIYCN View
43. Lactation Management_Manual_Nepali MIYCN View
44. Nepal IMAM Guideline IMAM View
45. Nepal IMAM Guideline Annexes IMAM View
46. NRH Operational Guideline-Final 2070 Nutrition Rehabilitation Home View
47. ENA_EHA_BCC Manual of SUAAHARA Project Suaahara View
48. AFSP BCC Strategy AFSP View
49. Filled AFATVAH chart AFSP View
50. Food card AFSP View
51. leaflet for food processing, preservation and storage AFSP View
52. Training Curriculum_FCHV_ToT AFSP View

सन्दर्भ सामाग्रीहरु :

  1. www.dohs.gov.np 
  2. www.mohp.gov.np 
  3. www.chd.gov.np