आब २०७६/०७७ का स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश तहमा संचालन हुने बार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको लागि निर्देशन र प्रस्तुतिकरणको खाका

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय द्वारा हरेक बर्ष संघीय सरकारको अनुदानमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन हुने गर्दछन / यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न समेत संघिय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न मार्गदर्शन जारि गर्दछ /
सादा झैँ गत आब मा पनि स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु स्थानीय/प्रदेश र केन्द्रिय तहमा संचालन भएका छन्, संचालित कार्य्र्कम तथा सेवाहरु के कसरी र कस्तो ढंगले संचालित भए भनेर आब को अन्त संगै लेखा जोखा गर्ने गरिन्छ / सोहि अनुसार मन्त्रालयले हरेक नयाँ आबको सुरुवात संगै गत आबको कार्यक्रमहरुको बार्षिक रुपमा समिक्षा गरि प्रगति तथा समस्याहरु विश्लेषण गर्न सबै तहलाई प्रस्तुतीकरण फर्म्याट पठाउने गर्दछ र सोहि अनुसार सबै तहले निर्धारित समयमा समिक्षा संचालन गर्दछन/
यसरि संचालन हुदै आएको समिक्षा यस बर्ष भने स्थानीय तहमाको फर्म्याटमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अझ जिम्मेवारी बनाउने हैसियतका साथ खुल्ला समिक्षा फाराम पठाएको छ / यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाले आफ्नो तहमा संचालन भएका कार्यक्रमहरु सूचक आफै निर्धारण गरि मातहतका स्वास्थ्य चौकीहरुको पालिका स्तरीय समिक्षा गोष्ठी संचालन गर्न सक्दछन /
अन्य तहको हकमा भने मन्त्रालयले पुरा सूचकहरु सहित फर्म्याट पठाएको छ /
हेरौ मन्त्रालयले पठाएका आब २०७६/०७७ मा स्वास्थ्यका बार्षिक कार्यक्रमहरुको समिक्षामा प्रयोग गरिने फर्म/फर्म्याटहरु :

स्वास्थ्य कार्यालय स्तरीय समीक्षा आ.ब २०७६/७७

(महा/उपमहा/नगर/गाउँ पालिकाले यो फाराम २  प्रति तयार पारी १  प्रति आफ्नो कायाालयमा राख्रनु पर्नेछ / १ प्रति स्वास्थ्य कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ /  प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हनुे बार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि मार्गदर्शन २०७६ को आधारमा स्थानीय तहको एकमष्टु Power point presentation तयार गर्नुपर्नेछ /
स्वास्थ्य कार्यालय स्तरीय बार्षिक समिक्षा को टेम्पेल्ट डाउनलोड गर्न यहा क्लिक गर्नुहोस /
डाउनलोड गर्नुस :