जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले तोकेका आधाभुत स्वास्थ्य सेवाहरुको पूर्ण बिवरण /

नेपाल सरकारले २०७७/०६/०५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार नेपालका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुक्ल रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ , जुन निम्नानुसार रहेका छन् :