स्वास्थ्य आमा समुह : पूर्ण बिवरण(गठन प्रकिया,भूमिका सहित पूर्ण पाठ )

राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका  कार्यक्रम रणनीति २०६७ (पहिलो संशोधन २०७६) अनुसार स्वास्थ्य आमा समूहको गठन प्रकृया :

  • समुदायको सहभागितामा स्थानिय स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य कार्यकर्ताले प्रजनन् उमेरका महिलाहरूलाई समावेस गरि समुदायमा स्वास्थ्य आमा समूहको गठन गर्नेछन् । उक्त आमा समूहमा १ जना अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य पदाधिकारीहरू हुनेछन् ।
  • स्वास्थ्य आमा समूहमा कम्तिमा १५ जना सदस्यहरू हुनेछन् । सिमान्तकृत, लोपुन्मुख तथा सेवाको पहुँचवाट टाढा भएका महिलाहरूलार्इ स्वास्थ्य आमा समूहमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गरिने छ ।
  • प्रत्येक स्वास्थ्य आमा समूहले तोकेको योग्यता पुगेका सदस्यहरू मध्येवाट एक जना महिला सामुदायिक  स्वास्थ्य स्वयंसेविका छनोट गर्नेछ । जसले स्वास्थ्य आमा समूहमा सदस्य सचिव भइ कार्य गर्नेछ ।

राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका  कार्यक्रम रणनीति २०६७ (पहिलो संशोधन २०७६) अनुसार स्वास्थ्य आमा समूहको भूमिका:

  • आवश्यक छनोट प्रकृया अपनाई महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविका छनोट गर्ने ।
  • कम्तिमा महिनामा एक पटक वा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक राख्ने । यो बैठक वस्ने मिति स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकवाट तय गर्नुपर्ने छ । साधारणतया: गाउँघर क्लिनिक भएको स्थानमा उक्त क्लिनिक सन्चालन हुने दिनमा बैठक राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
  • स्थानिय स्वास्थ्य आमा समूहको वैठकमा अन्य सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गर्ने र छलफलमा सहभागी गराउने ।
  • स्वास्थ्य आमा समूहको वैठकले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको कामको समिक्षा गर्नका लागि कम्तिमा वर्षमा एक पटक (आर्थिक वर्षको अन्तमा) समिक्षा बैठक गरि सो समूहको अध्यक्षले स्थानिय स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराउने ।

समूहमा काम गर्दाका फाईदाहरू :

एक्लै गर्न नसक्ने कामहरू पनि समूहमा मिलेर गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समूहले मिलेर काम गरेमा धेरै उपलव्धिहरू हाँसि गर्न सकिन्छ ।

एक वच्चाले मात्र पनि खोप नलगाउँदा उक्त वच्चाले अन्य वच्चाहरूलार्इ रोग सार्न सक्ने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समूहलेनै सेवा पाउनु महत्वपुर्ण हुन्छ ।

समुदायमा सवैजना मिलेमा वातावरणिय स्वास्थ्य सुधार, सरसफार्इ, स्वास्थ्य सेवाको उपयोग जस्ता कुराहरूमा धेरै उपलव्धि हाँसिक गर्न सकिन्छ । श्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय