कर्मचारीहरुले भर्ने सम्पति बिवरण फारम (अनुसूची-१९)
फाराम सहित राखिएको

अनुसूची – १९ सम्पत्ति विवरण फाराम

(नियम ११३ सँग सम्बन्धित)
सम्पत्ति विवरण फाराम

कर्मचारीको
नाम :                                                                                   विवरण पेश गरेको कार्यालय :
तह र पद :                                                                                                नाम :
कार्यालय :                                                                                               ठेगाना :
(क) अचल सम्पत्ति (घर जग्गा)

मैले जाने बुझेसम्म माथि लेखिए बमोजिमको विवरण ठिक छ । फरक पर्ने छैन भनी दस्तखत
गर्ने ।
नाम र पद ः–
मिति ः–
द्रष्टव्य ः–

१. यो विवरण पेश गरिसकेपछि सम्पत्तिमा कुनै थपघट भएमा सम्बन्धित निकायमा सो विवरण
खुल्लाई शिलबन्दी रूपमा पेश गर्नु पर्छ ।

२. सरकारी कर्मचारी उपर गरिने कानून बमोजिमको कारबाहीदेखि बाहेक अरू कुरामा यो
विवरण प्रयोग गरिने छैन । यो विवरण सम्बन्धित पदाधिकारी बाहेक अरूले हेर्न पाइने छैन ।
यो विवरण प्रकाश नगरी गोप्य रूपमा राखिने छ ।

श्रोत : नेपाल कानुन आयोग