आब २०७७/०७८ मा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको लागि निर्देशन र प्रस्तुतिकरणको खाका /
प्रस्तुतीकरण स्लाईड समेत राखिएको

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय द्वारा हरेक बर्ष संघीय सरकारको अनुदानमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन हुने गर्दछन / यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न समेत संघिय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न मार्गदर्शन जारि गर्दछ /


सादा झैँ गत आब मा पनि स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु स्थानीय/प्रदेश र केन्द्रिय तहमा संचालन भएका छन्, संचालित कार्य्र्कम तथा सेवाहरु के कसरी र कस्तो ढंगले संचालित भए भनेर आब को अन्त संगै लेखा जोखा गर्ने गरिन्छ / सोहि अनुसार मन्त्रालयले हरेक नयाँ आबको सुरुवात संगै गत आबको कार्यक्रमहरुको बार्षिक रुपमा समिक्षा गरि प्रगति तथा समस्याहरु विश्लेषण गर्न सबै तहलाई प्रस्तुतीकरण फर्म्याट पठाउने गर्दछ र सोहि अनुसार सबै तहले निर्धारित समयमा समिक्षा संचालन गर्दछन/


यसरि संचालन हुदै आएको समिक्षा यस बर्ष भने स्थानीय तहमाको फर्म्याटमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अझ जिम्मेवारी बनाउने हैसियतका साथ खुल्ला समिक्षा फाराम पठाएको छ / यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाले आफ्नो तहमा संचालन भएका कार्यक्रमहरु सूचक आफै निर्धारण गरि मातहतका स्वास्थ्य चौकीहरुको पालिका स्तरीय समिक्षा गोष्ठी संचालन गर्न सक्दछन /

हेरौ समिक्षाको नमुना ढाचा :

                   पालिका स्तरीय समीक्षा आ.ब २०७७/७८

जिल्लाः    

स्वास्थ्य संस्थाको नाम

 • स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धि विवरण
स्वास्थ्य संस्थासंख्या
सरकारी अस्पताल 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 
स्वास्थ्य चौकी 
आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र 
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ 
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 
गाउँघर क्लिनिक 
खोप क्लिनिक 
आयुर्वेदिक औषधालय 
निजी अस्पताल, नर्सिङ होम 
पोलिक्लिनिक 
औषधि पसल 
प्रसुति केन्द्र (बर्थिङ सेन्टर) 
सुरक्षित गर्भपतन केन्द्र 
५ वटै अस्थाई परिवार नियोजन भएको 
किशोर किशारी मैत्री संस्था 
पोषण पुर्नस्थापना गृह 
माइक्रोस्कोपिक सेन्टर 
डट्स सेन्टर 
ए.आर.टी. सेन्टर 


२. मानव संशाधन

पदस्वीकृत दरवन्दी संख्यापदपूर्तिरिक्तकरारजम्मा कार्यरत
बिकास समितिस्थानीय तहअन्य करार
मेडिकल अधिकृत       
हे.अ./सि.अ.हे.ब.       
स्टाफ नर्स       
अ.न.मी.       
अ.हे.ब.       
ल्या.अ./ल्या.टे.       
तथ्यांक, सूचना प्रबिधि सम्बन्धित कर्मचारी       
का.स.       
अन्य       
जम्मा       

४.  आबश्यक औजार उपकरण सम्बन्धी विवरण

उपकरणको नाममौज्दात परिमाणआबश्यक परिमाण
   
   
   
   
   
   
   

५.गत आ.ब. भरिमा मौज्दात सुन्य भएका औषधि एवं अन्य सामाग्रीको (सूचिकृत मध्ये) विवरण

सुन्य मौज्दातभएका औषधि नाम (स्पेसिफिकेसन खुल्ने गरी)मौज्दात सुन्य रहेको स्वास्थ्य संस्था
  
  
  
  
  
  

६. छलफलका अन्य बिषयहरू (हालको अबस्था, समस्या, चुनौती अबसर र चाल्नुपर्ने कदम):

 • स्थानीय तहको आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति, दीगो विकाश लक्ष
 • स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अपनार्इएका बिधिहरू
  • योजना तर्जुमा गर्दा सूचनाको प्रयोग
  • कोभिड १९ निदान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा ब्यबस्थापनको अबस्था
 • औषधीको नियमित आपूर्ति
 • जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम
 • स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्वीकृति, नविकरण र खारेज गरिएका नीजि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था
 • बार्षिक कार्यक्रमको उपलब्धी
क्र.सं.कार्यक्रमको नामक्रियाकलापहरूबार्षिक लक्ष्यबार्षिक बजेटप्रगति प्रतिशतप्रमुख उपलब्धी
भौतिकबित्तिय
        
      
      
        
      
      
 • Achievement of Health Indicators
INDICATORSUnitस्थानीय तहको आबधिक योजनाको लक्षदीगो विकास लक्षFY 2075/76FY 2076/77FY 2077/78
A.      REPORTING STATUS 
Reporting Rate of Hospital%  
Reporting rate of PHC%  
Reporting rate of Health Post%  
Reporting rate of BHSC%     
Reporting rate of CHU/UHC%  
Reporting rate of PHC ORC%  
Reporting rate of Immunization Clinic%  
Reporting rate of non government health facility%  
Reporting rate of LMIS report%     
Total number of FCHVNo     
Reporting rate of FCHV%     
Average number of People served by HF (Per day)No.     
Average number of People served by PHCORC  (Per clinic)No     
Average number of People served by Immunization Clinic (Per clinic)No.     
Average number of People served by FCHV per month (Per month per FCHV)No.     
% of new clients visit for health care services%     
% of senior citizen (New) among total  (New) client served%     
Average visit of clients for health care servicesTimes     
B. IMMUNIZATION COVERAGE
% of children under one year immunized with BCG%     
% of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib3 %     
% of children under one year immunized with PCV3%     
% of children under one year immunized with FIPV2%     
% of children immunized with Measles/Rubella II%     
% of children aged 12-23 months immunized with JE%     
% of Full Immunized children aged 12-23 months%  
% of Pregnant women immunized by TD2 and 2+%     
Dropout Rate BCG vs. Measles/Rubella2%  
Dropout Rate DPT-HepB-Hib1  vs. DPT-HepB-Hib3 %     
Wastage Rate of BCG%     
Wastage Rate of DPT-HepB-Hib (Penta) %     
Wastage Rate of Polio (OPV)%     
Wastage Rate of PCV%     
Wastage Rate of FIPV%     
Wastage Rate of MR%     
Wastage Rate of JE%  
Wastage Rate of TD%     
C. NUTRITION
% of children aged 0-11 months registered for growth monitoring (New visits)%     
% of children aged 0-23 months registered for growth monitoring %     
Proportion of malnourished children as % of new growth monitoring (< 2 years)%     
Average number of growth monitoring visits (Under 2 yrs)%     
% of children aged 0- 6 months registered for growth monitoring,  exclusively breastfed for the first six months %     
Vitamin A mass distribution coverage 1st Round%     
Vitamin A mass distribution coverage 2nd Round%     
Deworming tablet mass distribution coverage 1st Round%     
Deworming tablet mass distribution coverage 2nd Round%     
Number of recovery rate of SAM casesNo.     
Number of defaulter rate of SAM casesNo.     
Number of death rate of SAM casesNo.     
Number of children aged 6-23 months who received at least one cycle (60 Sachets) Baal Vita (MNP)No.     
Number of children aged 6-23 months who received  3 cycle (180 Sachets) Baal Vita (MNP)No.     
D. CB-IMNCI (Newborn Care)
% of newborns who had chlorhexidine ointment applied immediately after birth%     
% of PSBI  among registered  0-2 months infant (sick baby)%     
% of infants aged 0-2 months with PSBI receiving a complete dose of Gentamycin%     
% of infants aged 0-2 months with PSBI receiving a complete dose of Gentamycin     
Number of infants deaths aged 0-2 monthsNo.     
E. CB-IMNCI –ARI
Incidence of acute respiratory infection (ARI) per 1,000 children under five years (new cases)/1000     
Incidence of Pneumonia (Pneumonia + Severe Pneumonia) per 1,000 U5 yrs Children (new cases)/1000     
Proportion of severe Pneumonia among registered new ARI cases%     
% of Antibiotics treatment who suffered from pneumonia%     
Number of Deaths due to ARINo.     
F. DIARRHOEA 
Incidence of diarrhea per 1,000 under five years children (new cases)/1000     
% of severe dehydration cases among children under five years (new cases)%     
% of diarrheal cases treated with Zinc and ORS among children under five years with diarrhea %     
Number of Deaths due to DiarrhoeaNo.     
G. SAFE MOTHERHOOD 
% of pregnant women attending first ANC among estimated number of live births (Any times 1st Visit)%     
% of pregnant women who had four ANC checkups as per  protocol (4th, 6th, 8th and 9th month)%     
% of women who received a 180 day supply of iron folic acid during pregnancy%     
% of institutional deliveries among expected live births%     
% of deliveries attended by SBA (at HF and Home) among expected live birth%     
% of deliveries attended by SBA (at HF) among total delivery  at HF%     
% of vacuum, forceps and C/S deliveries among total delivery (Health Facility)%     
% of postpartum mothers who received Vitamin A supplements among expected live birth%     
% of women who had three postnatal care (PNC) visit as per protocol among expected live birth%     
% of women receiving maternity incentives among total institutional deliveries%     
% of women receiving ANC incentives among total institutional deliveries%     
% of met need for emergency obstetric care service
(Target: 15% of estimated live birth)
%     
Number of Maternal DeathsNo.  
Number of Neonatal deathNo.     
No of CAC (Surgical Abortion)No.     
No of CAC (Medical Abortion)No.     
Proportion of <20 yrs women receiving abortion service%     
No of abortion complicationNo.     
Proportion of Long-term contraception among post abortion contraception used%     
No of PACNo.     
H. FAMILY PLANNING      
FP new acceptors as % of WRA (all modern FP methods)%     
FP new acceptors-IUCDNo     
FP new acceptors – ImplantNo     
Contraceptive prevalence rate (CPR) (Temporary modern methods) (unadjusted)%     
Current User – CondomNo.     
       
Current User – Pills                                   No.     
Current User – Depo                          No.     
Current User – IUCDNo.     
Current User – Implant                     No.     
FEMALE COMMUNITY HEALTH VOLUNTEERS (FCHV)      
Total number of FCHVs (Including Urban FCHVs)No.     
% of mothers group meeting held%     
Number of women utilizing FCHV fundNo     
Total amount of FCHV fund at end of the fiscal yearRs.     
Amount of money invested from the FCHV fundRs     
% of FCHV fund utilized (invested)%     
J. MALARIA / KALA-AZAR      
Registered KALA-AZAR Positive casesNo     
Total Number of Slides examined (Including RDT)No     
Malaria Confirmed cases (PV, PF, P Mix)No     
Malaria Confirmed cases (Indigenous, Imported)No     
K. TUBERCULOSIS      
Case Notification Rate all form of TB per 100000 populationper 100000     
Case Notification Rate PBC new and relapseTB cases per 100000 populationper 100000     
Treatment success rate (All PBC)%     
Sputum conversion rate (All PBC)%     
Slide Positivity rate (from lab facility only)%     
L. LEPROSY      
New case detection rate (NCDR) per 100,000 population/100,000      
Prevalence rate (PR) per 10,000/10,000      
% of child cases (U14 yrs)%  
Number of Disability Grade2 among new casesNo     
M. HIV AIDS & STDS  
% of pregnant women who tested for HIV at an ANC checkup.%  
N. CURATIVE SERVICES      
Outpatient (OPD) new visitsNo.     
% of outpatient (OPD) new visits among total population%     
COVID 19 RELATED      
Number of quarantine centre      
Total available bed in quarantine      
Number of isolation centre (Institutional and HF based)      
Total available bed in isolation      
Total PCR sample collected      
Total infected person (COVID-19 positive) Female      
Total infected person (COVID-19 positive) Male      
Total number of counseled person at home isolation      
Number of holding centre      
Number of health desk      
Total number of cured cases (Female)      
Total cured cases (Male)      
Total number of death cases      

११. समस्या पहिचान तथा बिश्लेषण

क्षेत्रसमस्याहरूसमस्याका कारणहरू
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर  
समतामूलक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच (Equity health access)  
स्वास्थ्य सूचना प्रणालीहरूको एकिकृत ब्यबस्थापन  
तथ्याङ्कको गुणस्तर  
पूर्वाधार  
मानव संसाधन  
नेतृत्व र सुशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन  
खरीद तथा आपूर्ति  
जनसंख्या व्यवस्थापन  
कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा ब्यबस्थापन  
…….  
………..  

१२कार्य योजना फाराम

माथि पहिचान भएको समस्याहरूको मूल कारणको आधारमा समस्या समाधानको लागि क्रियाकलापहरू तय गर्ने

क्र.सं.प्रस्तावित क्रियाकलापहरूजिम्मेवार ब्यक्तिसमय सिमासहयोगी निकाय
     
     
     
     
     
     
     

नोटः यो फाराम सम्पूर्ण स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाले समीक्षामा कार्यक्रममा पूर्ण रूपले भरी प्रस्तुतिकरण गर्नु पर्नेछ र १ प्रति सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।

१३.स्थानीय तहबाट भएका रूपान्तरणकारी (Game Changer) कार्यक्रमहरुः

 •  
 •  
 •  
 •  

बार्षिक समिक्षा को टेम्पेल्ट डाउनलोड गर्न यहा क्लिक गर्नुहोस /