स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८ -पुरा निर्देशिका
पूर्ण निर्देशिका सहितको PDF फायल उपलब्ध /

स्वास्थ्य तथा अजनासंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका आब २०७८/०७९ मा स्थानीय तह बाट संचालन हुने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुका लागि मार्ग दर्शन सार्बजनिक गरेको छ /

मन्लेत्रालयले : पोषण , खोप , सुरक्षित मातृत्व, परिवार योजना, प्रजनन स्वास्थ्य र नव-शिशु स्याहार , सीबी अईएमएन सिआई, क्षयरोग नियन्त्रण, ,महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम, उपचारात्मक कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ जारि गरेको छ /

निर्देशिकामा कार्यक्रमको परिचय, उदेश्य, कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, बजेट बाडफाँड, अपेक्षित प्रतिफल, प्रतिबेवन, अनुसूची लगायतका बिषय हरु खुलाएर सार्बजनिक गरेकोछ /

हेरौ पुरा निर्देशिका :

स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८

पुरा निर्देशिका

प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८

पुरा निर्देशिका

श्रोत : स्वास्थ्य सेवा बिभाग