औसधि तथा औषधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिदका लागि कानुनि प्रक्रिया /
पूर्ण कानुनु प्रक्रिया समेटिएको

खरिद प्रक्रिया

१. नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायबाट खरिद गर्नुपर्ने गुणस्तरीय औषधी तथा सोको परिमाण निर्धारण गर्न श्रावण महिना भित्र खरिद इकाई गठन गर्ने र सो इकाईले खरीद प्रकृया अवलम्वन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद योजना बनाई कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराएर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्नेछ। औषधी खरिद प्रकृयामा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको फोकल पर्सनको अनिबार्य सहभागिता र जवाफदेहिता रहनु पर्नेछ।

२. औषधिको परिमाण निर्धारण गर्दा बिगत बर्षहरुको बार्षिक खपत परिमाण, हालको मौज्दात परिमाण तथा स्टकआउट भएको अबधिको परिमाण समेतलाई ध्यानमा राखी तोकिएको बजेटको परिधि भित्र रही खरिद गर्नु पर्नेछ।

३. औषधी परिमाण निर्धारण गर्नका लागि तल दिईएको परिमाण निर्धारणको नमुना फाराम ८ अनुसार आवश्यक पर्ने अनुमानित औषधीको परिमाण र ईकाई मूल्य सहितको योजना तयार गरि त्यसको आधारमा चालु आ.ब.को खरिद योजना बनाई कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत भए पश्चात प्रकृयागत रुपमा खरिद गर्नु पर्नेछ। स्वीकृत भएको सो खरिद सूचीको एक प्रति PHCRD महाशाखाको जानकारीका लागि अनिबार्य पठाउनु पर्नेछ।

४. सूचिकृत निःशुल्क औषधीको उपलब्धता सुनिश्चित गरेर मात्र अन्य अत्यावश्यक औषधी तथा सपोर्टिभ मेडिकल डिभाइसेस खरिद गर्न सकिने छ। तर सोको औचित्यता पुष्टी गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको रहने छ।

५. केन्द्र, प्रदेश र जिल्लावाट औषधी खरिद हुने हुँदा तीन वटै निकायवाट खरिद गरिने औषधी र परिमाण वारे समन्वय हुनु पर्दछ।

६. बोलपत्र आव्हान गर्दा Package वा Itemwise कुन रुपमा गर्ने हो मितव्ययीता (Cost Effective) लाई समेत ध्यानमा राखी सम्बन्धित निकायले नै निर्णय गर्नु पर्नेछ।

७. बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वकिृत गरी औषधी खरिद गर्दा WHO-GMP सर्टिफाइड प्राप्त कम्पनिहरु बाट उत्पादन भएको गुणस्तरीय औषधी मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ।

८. खरिद हुने गुणस्तरीय औषधीहरूको म्यादको सम्बन्धमा औषधीहरू स्टोरमा दाखिला हुने मितिमा कम्तीमा १८ महिनाको Expiry Date बाँकी हुनु पर्नेछ, तर कुनै औषधीको जम्मा Expiry Date १८ महिना भन्दा कम हुने अवस्थामा जम्मा Self Life कम्तीमा ७५ प्रतिशत म्याद बाँकी हुँदा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

९. सप्लाई हुने औषधीको प्रत्येक पत्ता (Strip), बोतल, भाइल, ट्युव र सो को प्याकिङमा समेत उत्पादन मिति, एक्सपायरी मिति, व्याच नम्बर तथा “नेपाल सरकारद्धारा निःशुल्क वितरणको लागि” भन्ने वाक्यांश अनिवार्य रुपमा लेख्नु पर्नेछ।

१०. निःशुल्क औषधी खरिद गर्ने अस्पताल तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पालिका हरुबाट औषधी खरिद गर्नको लागि चालिएको प्रक्रियामा प्रकाशित गरिएको सूचना तथा संझौताको जानकारी छिटो माध्यमद्वारा स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखालाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

११. अन्य कुराहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम हुने गरी खरिद गर्नुपर्नेछ।

१२. जिल्लाबाट खरिद गरिएको औषधीहरूको List र परिमाण क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा अनिबार्य रुपमा पठाउनु पर्नेछ।

१३. क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले क्षेत्र र केन्दबाट प्राप्त औषधीहरूको स्पष्ट बुझिने गरि अभिलेख राख्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१४. क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले चौमासिक रुपमा Itemwise औषधीहरुको अभिलेख राखी त्यसको एक/एक प्रति क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रा.स्वा.से.पुनर्जागरण महाशाखा र आपुर्ति ब्यबस्था महाशाखामा समेत अनिबार्य पठाउनु पर्नेछ।

१५. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयल, पालिकाले निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने अत्यावश्यकीय औषधीहरुको आम्दानी र खर्चको अभिलेख अनिवार्य राखी त्यसको एक/एक प्रति प्रदेश मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रा.स्वा.से.पुनर्जागरण महाशाखा र आपुर्ति ब्यबस्था महाशाखामा समेत अनिबार्य पठाउनु पर्नेछ।

१६. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पालिकाले औषधी वितरण गर्दा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र समेतलाई समेट्नु पर्नेछ। आफ्नो मौज्दात स्थितीलाई आधार मानी हाल स्तररोन्नती भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पनि औषधी उपलब्ध गर्न यस निर्देशिकाले बाधा पार्ने छैन।

Source : PHCRD