स्वास्थ्य सेवाका बिभिन्न पदमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदीय कार्य बिवरण- नियमावली २०५५ अनुसार
पूर्ण फायल समेटीएको

नेपाल सरकार बाट पारित नेपाल स्वास्थ्य सेवाको स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ९ बमोजिम तोकिएका स्वास्थ्य सेवा तर्फका तपशिलका पदमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्य बिवरण परिच्छेद-५ अनुसार तयार गरि मन्त्रालय बाट लागु गरिन्छ भने एक प्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाईन्छ /

हेरौ तपशिलका पदमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्य बिवरण :

 • ANM
 • Chief Consultant Anesthesiologist
 • Chief Consultant Psychiatrist
 • Chief Hospital Nursing Administrator
 • Community Nursing Administrator
 • Community Nursing Officer
 • Consultant Anesthesiologist
 • Consultant Psychiatrist
 • Dark Room Assistant
 • Deputy Chief Physiotherapist
 • Hospital Nursing Administrator
 • Junior Medical Recorder
 • Medical Recorder
 • Medical Recorder Officer
 • Nursing Officer
 • Physiotherapist
 • Physiotherapy Assistant
 • Public Health Nurse  
 • Radiographer
 • Radiography Technologist Staff Nurse

पूर्ण कार्य बिवरण :

श्रोत : नेपाल कानुन आयोग