स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७(पहिलो संसोधन २०७८)-पूर्ण पाठ

जनस्वास्थ्य सेवा नियामावली २०७७ को नियम ११ नियम १२ को उप नियम ५ र नियम १३ को उपनियम ३ संग सम्बन्धित अनुसूची ८ को ब्यबस्था कार्वान्वयनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संसोधन २०७८ ) जारि गरेको छ /

के के छन मुख्य मापदण्डहरु ?

हेरौ पुरा मापदण्ड :