राष्ट्रिय औलो प्रयोगशाला योजना २०२०-२०२५
पूर्ण योजना समाबेश गरिएको

महामारी विज्ञान तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (EDCD), DoHS ले मलेरिया २०२०-२०२५ को लागी एक नयाँ प्रयोगशाला योजना जारी गरेको छ। राष्ट्रिय मलेरिया प्रयोगशाला योजना एक मार्गदर्शन राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धकहरु, प्रयोगशाला प्रबन्धकहरु, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु, र सबै स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरु जो मलेरिया निदान प्रयोगशालाहरु मा काम गरीरहेका छन् प्रदान गर्ने लक्ष्य छ।

यस योजना को रणनीतिक उद्देश्यहरु मलेरिया परीक्षण प्रयोगशालाहरु संग साझेदारी र सहयोग, सबै स्वास्थ्य सुविधाहरु मा मलेरिया परीक्षण सेवाहरु को सुनिश्चित गर्न को लागी, परीक्षण को गुणस्तर सुनिश्चित गर्न को लागी र शरीर मा परीक्षण सेवाहरु को गुणवत्ता को विनियमन को लागी शरीर को सूत्रीकरण सुनिश्चित गर्न को लागी हो।

के के छन यस भित्र ?

हेरौ पुरा योजना :