A Comprehensive User Manual On FCHV Registry

स्वास्थ्य सुचना प्रणालीको महत्वपूर्ण मानिएको एकीकृत सूचना रेकर्दिंग तथा रिपोर्टिंग अनलाईन प्रोटल DHIS2 मा थप नया स्वास्थ्य सूचना प्रणाली बिकास गर्दै लैजाने क्रममा हाल पछिल्लो चरण कोभिड केश रजिस्ट्रेसन देखि लिएर कोभिड खोप हुदै महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वय्सेविका कार्यक्रम अन्तर्गत मस्वासेहरुको बिवरण दिर्गकालिन तथा डिजिटलाईज गर्ने क्रममा DHIS2 मा नै थप मस्वासेको डिजिटल प्रोफाईल तयार गर्ने क्रममा सो कार्यको थालनी भएको छ /

उल्लेखित बिवरण अध्यावधिक गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पालिकामा परिपत्र समेत भै सेकोछ /

हेरौ कसरि मस्वासेको डाटा अनलाईन रजिस्ट्रेशन गर्ने ?