स्वास्थ्य संस्थाका लागि खानेपानी,सरसफाई तथा स्वचछता सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्लेवास्थ्य सेवा बिभागले स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमण निवारण तथा सरसफाई,खानेपानी लगायतको ब्यबस्थापन गर्ने उदेश्यले “स्वास्थ्य संस्थाका लागि खानेपानी,सरसफाई तथा स्वचछता सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८” जारि गरेको छ /

मापदण्ड डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /