सामाजिक सेवा एकाइ (स्थापना तथा सन्चालन)निर्देशिका २०७८
पूर्ण निर्देशिका समेटिएको

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ को अधिकार प्रयोग गरि हरेक नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ध्यये सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारि गरेको छ /

हेरौ पूर्ण निर्देशिका :