प्राथामीक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) को परिमार्जित नयाँ दरबन्दी संरचना २०७६
नीय तह अन्तर्गत रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अब १० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने भएको छ /

प्राथामीक स्वास्थ्य केन्द्रको परिमार्जित  नया दरबन्दी संरचना २०७६

अनुसूची-३

स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अब १० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने भएको छ /
हेरौ PHC को परिमार्जित नयाँ दरबन्दी विवरण :

सी.नपदतह वा श्रेणीसेवासमुहउपसमूहदरबन्दीकैफियत
१.      मेडिकल अधिकृत८ औं तहस्वास्थ्यज.हे.स  
२.      स्टाफ नर्स/अस्पताल नर्ससिङ् निरीक्षक/
बरिष्ठ अस्पताल नर्ससिङ् निरीक्षक
५ र ६  र ७स्वास्थ्यज. नर्सिङ्  
३.      हे.अ/सी.अ.हे.व५ र ६  र ७स्वास्थ्यहे.ई  
४.      ल्या.अ./बरिष्ठ ल्या.अ./ल्या.अ. निरीक्षक४ र ५  र ६स्वास्थ्यमे. ल्या.टेज.मे ल्याटे 
५.      अनमी/सी.अनमी निरीक्षक४ र ५  र ६स्वास्थ्यक.न /पहेन  
६.      अहेव/सी.अहेव/सी. अहेव  अधिकृत४ र ५  र ६स्वास्थ्यहे.ई  
७.      जम्मा    १०