बार्षिक स्वास्थ्य समीक्षामा थप भएका प्रमुख health indicator हरु 2075-076

बार्षिक स्वास्थ्य समीक्षामा थप भएका प्रमुख health indicator हरु 2075/076

हरेक आबमा गरिदै आएको स्वास्थ्यका कार्यक्रहरुको बार्षिक समीक्षा गोष्ठीका लागी स्वास्थ्य मंत्रालयले समय सापेक्ष आफ्ना तथ्यांक बिश्लेषण पद्दतिमा केही न केही नया आयामहरु थपदै आएकोमा यस बर्ष पनि मंत्रालयले केही प्रमुख स्वास्थ्य सुचांकहरु लाई थप गरेको छ / के के छन त बिगतका बर्ष भन्दा थप सुचांकहरु जो हरेक स्वास्थ्यकर्मीले बिश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ / […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
Review Slide Of Local Level

स्वास्थ्य बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी आ.व. २०७५/०७६ को स्वा.मंत्रालय द्वारा जारी गरिएको प्रस्तुतीकरण नमूना स्लाईड !

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयले हरेक आबमा आफ्ना माताहतका सम्पूर्ण निकायहरुको आबको अंत संगै स्वास्थ्य गतिबिधिहरूको प्रगति समीक्षा गर्ने गर्छ / जस अनुसार यस आबमा पनी स्वास्थ्य मंत्रालयले प्रादेशीक, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय निकायहरुको आब २०७५/०७६ को समीक्षा गोष्ठी सञ्चालन गर्न कही दिन अघि मार्ग निर्देशन जारी गरेको थियो / स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको प्रगति […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यालय स्तरीय वार्षिक समीक्षा २०७५।२०७६(Format )

प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यालय स्तरीय वार्षिक समीक्षा २०७५।२०७६(Format )-साबिक जी.स्वा.कार्यालय

पूर्ण फर्म्याट हेर्न तल जनुहोस !

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
प्रदेश तहको बार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा २०७५/०७६ (Format)

प्रदेश तहको वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा २०७५।२०७६(Format)

  पूर्ण फर्म्याट तल हेर्नुस !

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
स्थानीय तह स्तरीय वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा २०७५।२०७६(Format)

स्थानीय तह स्तरीय वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा २०७५।२०७६(Format)

पूर्ण फार्म्याट डाउनलोड गर्न तल हेर्नुहोस !

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

Annual Health Review Of FY 207 /07 -(Local Level) Sample Slides

After the federalism in health sector there were some dilemma regarding annual health activities review, however review was done second month of started FY previous years. Till these days the is no any circular and sample framework regarding the last FY review. So here is a model/sample health activities review framework guided power points for […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस