नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार स्वास्थ्य सेवामा रहने पदनामहरू (पिडिफ फाईल सहित)!

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची–३, नियम ७ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवामा रहने पदनामहरू: पुरा पदनाम हेर्न वा डाउनलोड गर्न तल जानुहोस :

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
Act And Regulations Of Health Sector

स्वास्थ्य सेवा तिरका आबश्यक ऐन तथा नियमावालिहरू

Collection Of Act And Regulations Of Health Sector

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
Saruwa Badhuwa Padsthapana Swaasthya

स्वास्थ्यमा के के छन पदनाम, पदस्थापना र सरुवाका आधारहरु (स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५३ परिच्छेद ५ )

परिच्छेद – ५ पदनाम, पदस्थापन र सरुवा  नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ २९. पदनाम दिइने :- (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम स्वास्थ्य सेवाका देहायका पदमा देहायका योग्यता प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम पदनाम दिइनेछ :- (क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सहायक स्वास्थ्य परिचारक कोर्ष उत्तीर्ण गरी चौथो तहमा स्तरबृद्धि भएका ग्रामीण स्वास्थ्य […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
स्वास्थ्यका कर्मचारीले पाउने बिदाहरु

स्वास्थ्यका कर्मचारीले पाउने बिदाहरु र तिनका अबस्थाहरु (स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५, परिच्छेद-७ अनुसार )

४६. कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीन हुने :- यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीनमा हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई सरकारी काममा लगाउन सकिनेछ । ४७. कार्यालय समय, समय पालन र हाजिरी :- (१) ऐनको दफा ५२ को अधीनमा रही कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा सरकारी कामकाजको निमित्त निर्धारित कार्यालय समयमानियमित […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस
promotion

कसरी गरिन्छ स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको बढूवा ? के छन क़ानूनी प्राबधानहरु ?

परिच्छेद–८ बढुवा  नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ६५. बढुवा समिति :- ऐनको दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम सेवाको सहायक तहको पदमा बढुवा गर्न देहायका कार्यालयको लागि देहाय बमोजिम बढुवा समितिहरू रहनेछन् :– (क) मन्त्रालय र विभागहरूको लागि (अ) लोक सेवा आयोगको सदस्य वा लोक सेवाआयोगले तोकेको पदाधिकारी                […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

स्वास्थ्य सेवाका ऐन तथा नियमावालिहरूको संग्रह !

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यी नियमहरूको नाम “नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा ः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “ऐन” भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ सम्झनु पर्छ । (ख) “सेवा” भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्झनु पर्छ […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस

के कस्ता कागजातहरु चाहिन्छ अध्ययन बिदा,पुर्व स्वीकृति तथा असाधारण बिदा बस्दा !(मन्त्रालयको पत्र सहित)

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले कुनै अध्ययन संस्थामा अध्ययन प्रयोजनको लागि प्रवेश परिक्षामा सहभागी हुनु पुर्व नेपाल स्वास्थ सेवा नियमावली २०५५ को नियम ५३(५) र सोही नियमावलीको नियम ५४(३)ख मा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय बाट पुर्व बिभागिय स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान भए अनुसार आवश्यक कागजातहरु पूरा गरि संबंधित कार्यालयको सिफारिस सहित संबंधित बिभाग मार्फत […]

क्रमशः हेर्दै जानुहोस