पालिका स्वास्थ्य शाखाहरूको दरबन्दी तेरिज र संगठन संरचना २०७५ (महानगर/उप-महानगर/नगर र गाउँ पालिका स्वास्थ्य शाखा)

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/२९ को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारि लागु गरिएको स्थानीय तह : महानगरपालिका , उप-महानगर पालिका, नगर पालिका तथा पालिका स्वास्थ्य महाशाखा/शाखाहरुको दरबन्दी तेरिज तथा संगठन संरचना /
पालिका स्तरका स्वास्थ्य शाखाको संगठन संरचना

सी.न पालिका सेवा स्तर   तह समुह संख्या कैफियत
१. महा-नगरपालिका
जम्मा संख्या -६
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ९/१० औं हेल्थ ईन्स्पेक्सन शाखा प्रमुख
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं हेल्थ ईन्स्पेक्सन जम्मा ४ जना
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं जनरल/कम्युनिटी नर्स
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं आयुर्बेद
२. उप-महानगरपालिका
जम्मा संख्या-११
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ७/८ औं हेल्थ ईन्स्पेक्सन शाखा प्रमुख
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं हेल्थ ईन्स्पेक्सन जम्मा ४ जना
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं जनरल/कम्युनिटी नर्स
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं आयुर्बेद
३. नगरपालिका जम्मा संख्या-२७६ स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ७ औं हेल्थ ईन्स्पेक्सन शाखा प्रमुख
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं हेल्थ ईन्स्पेक्सन जम्मा ३ जना
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं जनरल/कम्युनिटी नर्स
४. गाउँपालिका
जम्मा संख्या-४६०
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं हेल्थ ईन्स्पेक्सन शाखा प्रमुख
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर ६ औं जनरल/कम्युनिटी नर्स जम्मा २ जना

नोट :

  • अधिकृत स्तर ६ औं तह भन्नाले स्वास्थ्य सेवा हेई समुहको छौटौ तह भन्नाले  जनस्वास्थ्य निरीक्षक,हे.अ /सिअहेव अधिकृत,पनिसु/खोप/क्षय कुस /भेकस निरीक्षक वा सो सरहाका पदनामलाई जनाउने छ /सो पद रिक्त भएमा हे.अ पाचौ तहबाट पद पूर्ति गरिने छ /

  • अधिकृत स्तर ६ औं तह भन्नाले स्वास्थ्य सेवा जनरल/कम्युनिटी नरसिंग समुहको छौटौ तह भन्नाले कम्युनिटी नरसिंग समुहका पहेन,सीअनमी ६ तह वा जनरल नरसिंग समुहका ६ औं तह का स्टाफ नर्स लाई जनाउदछ / उक्त पद रिक्त भएमा पहेन/स्टाफ नर्स ५ तह बाट पद पूर्ति गरिने छ /

पालिका स्वास्थ्य शाखाको संगठन संरचना  डाउनलोड गर्न तल जानुहोस् :
[embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/पालिका-स्वास्थ्य-शाखाहरूको-संगठन-संरचना.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]
पालिका स्वास्थ्य शाखाको दरबन्दी तेरिज डाउनलोड गर्न तल जानुहोस् :
[embeddoc url=”http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/पालिका-स्वास्थ्य-शाखाहरूको-दरबन्दी-तेरीज.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Download गर्नुहोस “]